KVK

KVKK AYDINLATMA METNİ

 

Biz, MEKA HAVACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

(MEKA ) olarak kişisel verilerinizin gizliliğine saygı duymakta ve veri güvenliğine hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz dâhil, MEKA ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine önem veriyoruz.

Çalışanlarımız, şirket yetkilileri ve hissedarlarımız, müşterilerimiz, potansiyel müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, ziyaretçilerimiz, işbirliği içinde tüm kurum ve kuruluşların ve 3. kişiler ile ilgili, bizlerde bulunan kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuatlar çerçevesinde güvence altına alınması, toplanması, işlenmesi, aktarılması ve imhası konusuna hassasiyetle yaklaşmaktayız.

Bu çerçevede, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa istinaden “veri sorumlusu” sıfatıyla MEKA HAVACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, ilgili

mevzuatlar dâhilinde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.

 

 1. BİLGİ

İşbu KVKK Aydınlatma Metni’ nde geçen;

Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.

Özel Nitelikli : Özel nitelikli kişisel veriler öğrenilmesi halinde ilgili kişi hakkında ayrımcılık yapılmasına veya mağduriyete neden olabilecek nitelikteki verilerdir. Bu nedenle, diğer kişisel verilere göre çok daha sıkı şekilde korunmaları gerekmektedir. Özel nitelikli kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası ile ya da Kanunda sayılan sınırlı hallerde işlenebilir.

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi. Veri işleme faaliyetinin genel anlamda “neden” ve “nasıl” yapıldığını belirleyen kişidir.

İrtibat Kişisi: Kurumla iletişimi ve Veri Sahipleriyle irtibatı sağlayan kişi. İrtibat kişisi Veri Sorumlusu’ nun temsilcisi değildir. İrtibat kişisi Veri sorumlusu adına işlem yapma yetkisine sahip olmayıp Kurum’dan gelecek taleplerin tebliğ edildiği kişidir.

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin bir parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, üçüncü kişilerle paylaşılması ve yurtdışına transfer edilmesi dahil kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu “KVKK”: 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu, tanımlamaktadır.

 1. VERİ SORUMLUSU

Veri Sorumlusu                : MEKA HAVACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

YEŞİLOBA MAHALLESİ 46211 SOKAK NO: 2C/ SEYHAN ADANA

İrtibat Kişisi                     : Aykut Çiçek

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI:

Toplanan kişisel veriler;

 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması;
 • Yönetim faaliyetlerinin yerine getirilmesi, sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi,

 

 • Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin takibinin yapılması,
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,
 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Mal/hizmet satış ve alış işlemleri ile satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
 • İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin,
 • Lojistik faaliyetlerinin,
 • Ücret politikasının,
 • İletişim çalışmalarının,
 • Sözleşme süreçlerinin,
 • Pazarlama faaliyetleri ile üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla,
 • Şirketimizin ticari faaliyetlerini sürdürmek çerçevesinde KVK Kanunu’nun 5. ve 6.maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenmektedir.

 

III. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

Şirketimiz tarafından yayınlanan “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında”

belirtilmiş olan kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlarla;

 • Yetkili kamu kurum kuruluşları ile Türk Ticaret Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu, İş Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara,
 • Hukuki yetkisi dâhilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak özel hukuk tüzel kişilerine, meslek kuruluşlarına,
 • Şirketimizin iş ortaklarına, müşterilerine, tedarikçilerine, hissedarlarına, danışmanlarımıza ve/veya hizmet sağlayıcılarımıza 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizin 3. Kişilerle paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

 

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

 

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda; sunulan ürün ile hizmetleri sağlamak, geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmek amacıyla toplanır. Aydınlatma Metnimizde açıklanan buna ilişkin çeşitli yöntemler anketler, internet sitesi, çalışanlar ve temsilcilikler, mobil uygulamalar ve bu gibi benzeri kanallar aracılığıyla, MEKA HAVACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, sözleşme bağıyla kurulan iş ilişkisine istinaden taraflara ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, kanunlarda öngörülmesi ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatlerinin korunması gibi nedenlerle veya veri sahibinin açık rızası alınarak toplanan verileriniz, KVKK’nın 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen şartlar ve amaçlar kapsamında, bu metnin (II) ve (III) numaraları maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 1. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları:

 

Kişisel veri sahipleri olarak, KVKK’nun 13. Maddesi kapsamındaki haklarınızın kullanılmasına ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda, niteliklerine göre en kısa sürede ve en geç talebin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde,

 

Şirketimiz, Kurulca belirlenen tarifedeki ücretleri başvuruda bulunan veri sahibinden isteyebilir. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • 5 ve 6 numaralı maddeler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızın kullanımına ilişkin taleplerinizi, yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeni başvuru yöntemleri belirlenmesi halinde, bu yöntemler Şirketimiz tarafından duyurulacaktır.

Bu çerçevede yazılı olarak Şirketimize yapacağınız başvuruların, ekte yer alan “Veri Sahibi Başvuru Formu” kullanılarak; Formun ıslak imzalı bir nüshasını iadeli taahhütlü mektupla YEŞİLOBA MAHALLESİ 46211 SOKAK NO: 2C/ SEYHAN ADANA adresine, noter

kanalıyla ya da başvuru formunun 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirketimizin mekahavacilik@hs02.kep.tr kayıtlı elektronik posta veya info@mekahavacilik.com.tr kurumsal e-posta adresine ya da KVKK’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle, iletilmesi gerekmektedir.